ទំព័រ​ដើម​ / Papas / Juan Pablo II [179]

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2017 / ខែ​​មិថុនា / 23