ទំព័រ​ដើម​ / Papas / Juan Pablo II [179]

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2017 / សប្តាហ៍ 26 / ថ្ងៃ​សុក្រ