ទំព័រ​ដើម​ / Temas bíblicos / Nuevo Testamento

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​