இல்லம் / குறிச்சொற்கள் isaacx + sacrificiox + angelesx [1]