இல்லம் / குறிச்சொற்கள் angeles + pietro_perugino [1]